Biografi

Jan-Erik Sverre arbeider i hovedsak med arbeidsrett, prosedyre og fast eiendoms rettsforhold.

Han er spesialist på arbeidsrett og benyttes ofte som foredragsholder innenfor rettsområdet.

Hans bakgrunn omfatter saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelse, midlertidige ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslersaker, permittering, arbeidstid, bedriftsdemokrati, personvern, pensjonsrelaterte problemstillinger mv. Han har også erfaring med internasjonal arbeidsrett, herunder EU/EØS- og konkurranserett samt menneskerettigheter. Videre har han vært engasjert av involverte aktører i flere større og profilerte granskningssaker.

Sverre var prosessfullmektig for Bedriftsforbundet i Havnesaken som ble behandlet av Høyesterett i plenum i 2016 og har betydelig prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene samt erfaring med alternativ tvisteløsning både som rettsmekler og som prosessfullmektig. Han er godkjent som advokatmekler av Den Norske Advokatforening.

Han fikk sin advokatbevilling i 2007 og møterett for Høyesterett i 2016.

Jan-Erik Sverre er i medhold av tvistelovens § 8-4 (4) oppnevnt som mekler og medlem av det eksterne utvalget av rettsmeklere for domstolene; Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Follo tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett, Øvre Romerike tingrett, Nedre Romerike tingrett, Asker og Bærum tingrett, Drammen tingrett, Ringerike tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett.  

Språk

Norsk og engelsk

Publikasjoner

Ranking

Legal 500 EMEA

Finansavisen 2017

Arbeiderfaring

2015 -
Partner, Kvale
2010 - 2015
Partner, Bull & Co
2007 - 2009
Fast advokat, Bull & Co
2006 - 2007
Dommerfullmektig I, Oslo tingrett
2005 - 2006
Dommerfullmektig II, Oslo tingrett
2004 - 2005
Dommerfullmektig II, Hallingdal tingrett
2002 - 2004
Førstekonsulent/rådgiver, Fiskeri- og Kystdepartementet

Utdannelse

Juni 2017
Negotiation Workshop, Juristenes Utdanningssenter, Harvard Law School, Harvard, Cambridge, USA
2002
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
2001
Selskapsrett og næringsreguleringsrett, Universitetet i Oslo
2001
Spesialfag, University of North Dakota